ายฝั่งทะเลเป็นบริเวณที่สำคัญในลักษณะหลายๆ ประการ ในภาพกว้างๆ ก็คือเป็นบริเวณจุดเชื่อมต่อขององค์ประกอบสำคัญที่ประกอบกันเป็นโลก ซึ่งได้แก่ น้ำ ธาตุ อากาศ และสิ่งมีชีวิต แหล่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลไม่ว่าจะเป็น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาดทราย ชายทะเล แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง ตลอดจนเกาะแก่งน้อยใหญ่ในทะเล เป็นพื้นที่รวมไว้ซึ่งความหลากหลายของระบบนิเวศอันสลับซับซ้อน จึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยทางธรรมชาติ และเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่ของสรรพชีวิต อีกทั้งเป็นแหล่งความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของธรรมชาติ
           จากอดีตกาลซึ่งสังคมไทยอยู่ด้วยความเรียบง่าย มีวิถีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน การเพิ่มของประชากรมีแนวโน้มสูงมากขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวพันไปถึงความต้องการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย พลังงาน ฯลฯ ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งดีและร้ายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรชายฝั่งก็หลีกหนีปัญหานี้ไม่พ้นเช่นกัน
         ภาวะทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ปรากฏชัดเจนในบริเวณชายทะเลเกือบทุกแห่งหากไม่มีมาตรการที่จะแก้ไข และผู้ใช้ประโยชน์ไม่มีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไว้ ในที่สุดผลสะท้อนกลับก็จะตกสู่มนุษย์อย่างไม่มีทางเลี่ยงได้ การประกาศพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นเขตคุ้มครองตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ที่เรียกว่า อุทยานแห่งชาติทางทะเล เป็นแนวทางหนึ่งที่จะได้นำหลักการจัดการ และวิธีการควบคุมดูแลให้ทรัพยากรเหล่านั้น สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อระบบนิเวศให้คงสภาพความสมดุลตามธรรมชาติ ในอันที่จะก่อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ต่อไป
           การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวให้ได้ผล ต้องรู้ซึ่งถึงองค์ประกอบและความเป็นไปของธรรมชาติเหล่านั้น รวมทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ วิถีชีวิตของมนุษย์อันประกอบด้วยโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประเพณีของคนที่อยู่ในท้องถิ่น ปัจจัยดังกล่าวล้วนแต่มีผลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรทั้งสิ้น กรมป่าไม้ โดยส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล ถือเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรที่สำคัญนี้ ให้เอื้ออำนวยต่อสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดอย่างยั่งยืนสืบไป


ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล... สิงหาคม 2538