bullet

งานสำรวจทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพ เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง จังหวัดชลบุรี

bullet

งานสำรวจทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพ เกาะพระทอง จ.พังงา

bullet

งานสำรวจทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพ เกาะช้างและเกาะข้างเคียง จังหวัดระนอง

bullet

งานฝึกเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเล เกาะแสมสาร - อพ.สธ.

bullet

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

bullet

ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติ หมู่เกาะแสมสาร

bullet

กิจกรรมฝึกอบรมเรื่องป่าชายเลนเพื่อการศึกษา - ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.

bullet

กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน - ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.