วัยทอง
MENOPAUSE

 

 

ประวัติ นพ.สมชัย โกวิทเจริญกุล

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2522

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางสูตินรี คณะแพทย์ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2526

  •  Cert.Pelv.Chir.(Germany)

  • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูตินรีเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูตินรีเวช คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • อาจารย์พิเศษ ภาควิชสูตินรีเวช คณะแพทย์ศาสตร์ An Zen Hospital of Capital University of Medical Sciences, Beijing China.