พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท


       พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เมื่อแรกสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีลักษณะป็นพลับพลาโถงจตุรมุขเครื่องไม้เรียกว่า พลับพลาสูง สร้างอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก สำหรับประทับทอดพระเนตรกระบวนแห่ในพระราชพิธีสรงสนานใหญ่ และทอดพระเนตรการฝึกช้าง สันนิษฐานว่าน่าจะทำตามแบบอย่างธรรมเนียมพระราชวังหลวงครั้งกรุงศรีอยุธยา ที่สร้างพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์มหาปราสาทอยู่บนกำแพงเช่นเดียวกัน
       เมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นปราสาท พระราชทานนามว่า พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า  พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ เป็นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทอดพระเนตรกระบวนแห่พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน ซึ่งเป็นพิธีสวนสนามแสงความพรักพร้อมด้านกำลังคนและสรรพาวุธ เพื่อให้เป็นที่เกรงขามแก่ศัตรูหมู่ปัจจามิตร และเป็นสวัสดิมงคลแก่พระนคร
       ปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมให้ประชาชนเฝ้าฯ ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปีพุทธศักราช 2493