แผนภูมิสำนักงานโครงารอนุรักษ์พันธุกรรพมืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 

 
รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นายพรชัย จุฑามาศ
รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ
หัวหน้าสำนักงานโครงการฯ
 
 
 

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถนนราชวิถีเขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303.
 โทร-โทรสาร   02-2821850 , 02-2820665
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org

 
 

Copyright  © 1996 Rspg Webmaster , All right reserved.
Reproduction of the information contained in this web site without permission is prohibited.