คำขวัญ อพ.สธ.

ซื่อตรง  มุ่งมั่น  พัฒนา  สามัคคี  มีคุณธรรม

 

ซื่อตรง   ต่อ หน้าที่รับผิดชอบ อาชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน
 
มุ่งมั่น มีศรัทธา มีจิตปณิธานมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ เพื่อผลประโยชน์แท้
 
พัฒนา  
วิทยาการ ปัญญา
พัฒนา คุณภาพงาน  พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตนเองให้พร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และการได้รับมอบหมาย 
ศึกษา เรียนรู้ ค้นคว้า รู้จำ รู้ทำ รู้จริง พัฒนาด้วยความยั่งยืน 
พัฒนากาย สุขภาพแข็งแรง พัฒนาสุขภาพจิต เข้มแข็ง พอเพียง


สามัคคี  
ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิ ด ร่วมปฏิบัติ 
มีความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง
( one for all all for one ) one = อพ.สธ.

 
มีคุณธรรม
   ซื่อตรง ซื่อสัตย์ สามัคคี อดทน อดกลั้น 
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เมตตา กรุณา มุทิตา
รักษาศีล