26
ธันวาคม พ.ศ.2547 เป็นวันที่ประวัติศาสตร์โลกจารึกเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่ก่อความสูญเสียและสะเทือนขวัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งเท่าที่มนุษยชาติเคยประสบมา  คือการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ที่เริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลทางตะวันตกของสุมาตราตอนเหนือ  คลื่นยักษ์โถมซัดเข้าใส่ชายฝั่งของหลายประเทศในมหาสมุทรอินเดีย คร่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากว่า 221,000 คน (ตัวเลขขณะตีพิมพ์) ยังความเศร้าสลดและความสูญเสียที่ประเมินค่ามิได้  ความสูญเสียอาจไม่รุนแรงถึงเพียงเท่านี้  หากเรามีความรู้และมีระบบการเตือนภัยที่ได้ผลทันท่วงที  รวมทั้งการกระจายข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
          โดยที่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด มูลนิธิชัยพัฒนาจึงจัดแปลและพิมพ์หนังสือ "
Tsunami : The Great Waves" (ฉบับที่ปรับปรุง ปี 2002) เป็นภาษาไทยขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชนและนักศึกษา สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ  รวมถึงวิธีป้องกันภัยจากคลื่นสึนามิ  การที่เรารู้จักธรรมชาติของคลื่นยักษ์ไว้บ้าง อาจสามารถรักษาชีวิตของเราและคนที่เรารักได้
          ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งนี้  มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของลิขสิทธิ์คือ
U.S. National Oceanic & Atmospheric Administration (NOOA) ร่วมกับ UNESCO/Inter-governmental Oceanographic Commission (IOC), International Tsunami Information Center (ITIC) และ Laboratoire de Geophysique, France (LDG) ซึ่งได้อนุญาตให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแปลและเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์แห่งปี พ.ศ. 2547 โดยมีกระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาไทย ใช้ชื่อว่า "คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย"  และเผยแพร่เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์โดยด่วน
          หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักต้นเหตุของการเกิดคลื่นยักษ์และวิธีการป้องกันภัยจากคลื่นยักษ์นี้  รวมทั้งสร้างความเข้าใจพื้นฐานให้ประชาชนในการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัตินี้ต่อไป

 
 

 

 
 

                                                                               มูลนิธิชัยพัฒนา 
                                                                               19 มกราคม 2548   

 
 
หมายเหตุ
: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขอนำข้อเรื่องสึนามินี้เผยแพร่ผ่านเวบไซท์ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำ อันจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป