การจัดทำเอกสารฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจาก  
  U.S. Department of Commerce,

UNESCO, Intergovernmental Oceanic Commission, http://ioc.unesco.org/itsu/
International Tsunami Information Center, http://www.prh.noaa.gov/itic/
Laboratoire de Geophysique, France

 
     
  คำแนะนำทางเทคนิคโดย  
  International Tsunami Information Center: Honolulu, Hawaii, http://www.prh.noaa.gov/itic/
Laboratoire de Geophysique, France
U.S. National Weather Service
  • The Richard H. Hagemayer Pacific Tsunami Warning Center, http://www.prh.noaa.gov/ptwc/
  • The U.S.West Coast/Alaska Tsunami Warning Center, http://wcatwa.arh.noaa.org/

U.S. National Ocean Service, http://www.ngdc.noaa.gov/
U.S. Pacific Marine Environmental Laboratory, http://www.pmel.noaa.gov/
Servico Hidrografic y Ocenografic, Chile, http://www.shoa.cl/
School of Ocean & Earth Science & Technology, University of Hawaii, http://www.soest.hawaii.edu/


ติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกม
ICG/ITSU, ITIC, and Tsunamiได้ที่

International Tsunami Information Center
737 Bishop St; Suite 2200, Honolulu, HI 96813 USA
Tel: 808-532-6422, Fax: 808-532-5576
Email:  itic.tsunami@noaa.gov
http://www.prh.noaa.gov/itic/
http://www.shoa.cl/oceano/itic/frontpage.html/

UNESCO, Intergovernmental Oceanographic Commission
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
Email: p.pissierssens@unesco.org

http://ioc.unesco.org/itsu/

Illustrations and Layout by Joe Hunt Design, Honolulu, Hawaii, and ITIC
background images and wave logo courtesy of Aqualog, France
Revised and Reprinted, May,2002

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล     ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์     รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์

แปลและเรียบเรียง
ทวีศักดื   กออนันตกูล     ถวิดา  มิตรพันธ์         มณฑิกา บริบูรณ์
เพ็ญศรี   กันตะโสพัตร์     สายสมร นาคลดา      พรพิมล ผลินกูล
พรจันทร์  จันทนไพรวัน    อรรชนา อนุตรวัฒนกุล  

รูปเล่มและศิลปกรรม
ลัญจนา  นิตยพัฒน์     เฉลิม  คงชอบ    เกิดศิริ  ขันติกิตติกุล
คุณากร  เจริญวงศ์      ฉัตรชัย  วรวุธ      วีรวรรณ  เจริญทรัพย์
ฉิทกา    โกมารกุล ณ นคร

สนับสนุนการแปล
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
http://www.nectec.or.th/
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  http://www.nstda.or.th/
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  http://www.most.go.th/

จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย
มูลนิธิชัยพัฒนา 
http://www.chaipat.or.th/
มกราคม พ.ศ. 2548

การเตรียมพร้อมรับคลื่นสึนามิสำหรับประเทศไทย