เพลง..หน้าที่เด็ก
 
    

เด็กเอ๋ย..เด็กดี ต้องมีหน้าที่ ๑๐ อย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ย..เด็กดี ต้องมีหน้าที่ ๑๐ อย่างด้วยกัน

 
  • หนึ่ง...นับถือศาสนา

  • สอง...รักษาธรรมเนียมมั่น

  • สาม...เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์

  • สี่...วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

  • ห้า...ยึดมั่นกตัญญู

  • หก...เป็นผู้รู้รักการงาน

  • เจ็ด...ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

  • แปด...รู้จักออมประหยัด

  • เก้า...ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา

  • สิบ...บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา

เด็กสมัยชาติพัฒนา  จะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ
เด็กเอ๋ย..เด็กดี ต้องมีหน้าที่ ๑๐ อย่างด้วยกัน

เด็กเอ๋ย..เด็กดี ต้องมีหน้าที่ ๑๐ อย่างด้วยกัน