สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและเกษตร

International Treaty

On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
 

< กลับหน้าหลัก

อารัมภบท

 

ภาคีสมาชิก
เชื่อถือ  ในความพิเศษตามธรรมชาติของทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาอาหารและการเกษตรลักษณะเฉพาะของพืชเหล่านั้น  และปัญหาที่ต้องการทางออกที่ชัดเจน

 

เตือน  ถึงการร่อยหรอลงของทรัพยากรดังกล่าว

 

ทราบ  ว่าทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร  เป็นธุระร่วมกันทุกประเทศ  เนื่องจากทุกประเทศต้องพึ่งพาทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรซึ่งกำเนิดในที่อื่น ๆ เป็นอย่างมาก

 

รับรู้  ว่าการอนุรักษ์  การสำรวจ  การรวบรวม  การแยกแยะลักษณะ  การประเมินคุณค่า  และการรวบรวมเป็นเอกสารเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร  เป็นสิ่งที่จำป็นเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของปฏิญญากรุงโรมว่าด้วยความมั่นคงทางอาหารของของโลก  (Rome Declaration on World Food Security)  และของแผนการดำเนินงานของการประชุมสุดยอด  (World Food Summit Plan of Action)  ว่าด้วยอาหารโลก  และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทางการเกษตรเพื่อคนรุ่นนี้และรุ่นต่อ ๆ ไป  รวมถึงความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา  และประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงการปรับตัวทางเศรษฐกิจในการอาสาดำเนินภารกิจนี้จำเป็นจะต้องเสริมความเข้มแข็งโดยด่วน

 

จดจำ  ว่าแผนการดำเนินงานทั่วโลกเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร  (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable of Plant Genetic Resources For Food  and  Agriculture)  เป็นกรอบการดำเนินของกิจกรรมดังกล่าวที่ได้ตกลงกันไว้ในระดับนานาชาติ

 

รับรู้ความคืบหน้า  ว่าทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร  เป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้สำหรับส่งเสริมให้พันธุกรรมของพืชเพื่อการเพาะปลูกดีขึ้น  ไม่ว่าจะโดยการคัดสรรโดยเกษตรกร  การปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิม  หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่  และเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหมายได้ของสิ่งแวดล้อม  และความจำเป็นของมนุษย์ในวันข้างหน้า

ยืนยัน ว่าการช่วยเหลือของเกษตรกรทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในแถบศูนย์กลางก่อกำเนิดและความหลากหลาย ในการอนุรักษ์  ส่งเสริมให้ดีขึ้น และทำให้ดำรงอยู่ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ บนพื้นฐานแห่งสิทธิเกษตรกร

ยืนยันเพิ่มเติม ว่าสิทธิในการเก็บรักษา ใช้ แลกเปลี่ยน และขาย เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ใช้ในไร่ (farmsaved seed) และส่วนขยายพันธุ์ (propagating material) ที่ได้รับการรับรองภายใต้สนธิสัญญานี้ และในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ และในการแบ่งปันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากการใช้ ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร เป็นมูลฐานให้เกิดความสำนึกในสิทธิเกษตรกร เช่นเดียวกับเป็นการส่งเสริมสิทธิเกษตรกรทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
 

อ่านหน้าต่อไป