บทความเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พระชันษา
 


 

      พระตามรอยยุคลบาทราชบพิตร
ทรงเหนื่อยยากจนเวลาห้าสิบปี
ด้วยทรงเป็นหลักชัยไทยทั้งชาติ
น้อมถวายพระพรอยู่คู่กมล

  สร้างชีวิตพสกไทยในทุกที่
ด้วยทรงมีพระเมตตาประชาชน
ทั้งทรงปราดเปรื่องชื่อลือทุกหน
ทวยราษฎร์ท้นแสนยินดีมีพระองค์
 

<Back                 Home                   Next>