-1-

1    2    3

 
 

          ฝั่งทะเลประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก มีระยะทางรวมกันประมาณ 2,815 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นสองฝั่งคือ ฝั่งอ่าวไทย และ ฝั่งอันดามัน
          ฝั่งอ่าวไทย  มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลจีนใต้  ลักษณะชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดตราด  จันทบุรี ระยอง  ชลบุรี ถึงสมุทรปราการ  ชายฝั่งทะเลด้านนี้มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม อีกด้านหนึ่ง คือ อ่าวไทยฝั่งตะวันตก เริ่มจากจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส  เป็นฝั่งที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าฝั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์  สำหรับฝั่งอันดามันเป็นทะเลเปิดออกสู่มหาสมุทรอินเดีย มีอาณาเขตตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูลชายฝั่งทะเลประเทศไทย

 

          ทะเลฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน  ถูกแบ่งกั้นโดยผืนแผ่นดินภาคใต้ของประเทศไทย  มาเลเซีย และสิงคโปร์  ทำให้แบ่งกั้นการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง   จากการที่สภาพแวดล้อมทางทะเลของทั้งสองฝั่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือ ฝั่งอ่าวไทย ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นชายฝั่งน้ำตื้น  ความลึกสุดกลางอ่าวเพียง 85 เมตร มีแม่น้ำหลายสายไหลลงสู่อ่าวไทย เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน เป็นต้น  การไหลลงแม่น้ำต่างๆ เหล่านี้ อ่าวไทยจึงเป็นเสมือนแหล่งรองรับน้ำจืดขนาดใหญ่ ทำให้น้ำทะเลตามบริเวณชายฝั่งและอ่าวไทยตอนบนมีความเค็มค่อนข้างต่ำ  คือเฉลี่ยประมาณ 20-28 ส่วน ต่อพันส่วน ทั้งนี้ จะแตกต่างกันตามฤดูกาล และปริมาณน้ำฝนด้วย  ส่วนน้ำทะเลที่อยู่ห่างฝั่งและบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีความเค็มประมาณ 30-32 ส่วนต่อพันส่วน   นอกจากนี้ น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลจากแม่น้ำต่างๆ ก็พัดพาเอาตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเล ทำให้น้ำทะเลริมฝั่งและบริเวณปากแม่น้ำมีความโปร่งใสน้อย แสงอาทิตย์จึงส่องลงไปยังพื้นทะเลได้น้อยซึ่งผิดกับทางฝั่งอันดามัน ซึ่งไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลลงสู่ทะเล จึงไม่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดและการที่ทะเลอันดามันเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย ค่าความเค็มของน้ำทะเลจึงค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยประมาณ 32-34 ส่วน ต่อพันส่วน และด้วยเหตุที่ว่า ไม่ค่อยได้รับตะกอนจากแผ่นดิน น้ำทะเลฝั่งอันดามัน จึงโปร่งใส แสงอาทิตย์ส่องทะลุได้ลึก จากเหตุผลข้างต้น  ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องทะเลทั้งสองฝั่ง คือ อ่าวไทยและอันดามัน จึงมีความแตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่