ขั้นตอนการสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.

     

ขั้นตอนการสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
     

หนังสือถึง อพ.สธ. ขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริ
     
เอกสารข้อมูลตำบลที่ขอร่วมสนองพระราชดำริ
     
ตัวอย่างป้ายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบล
     

ใบงานสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น      1    2    3   4   5   6   7   8   9
     

ทะเบียนทรัพยากร พืช - สัตว์ - ชีวภาพอื่นๆ       [  พืช     สัตว์    ชีวภาพอื่นๆ  ]
     
 

กลับหน้าหลัก