สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร
ผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
 

     
ย้อนกลับ หน้าหลัก อ่านหน้าต่อ

    
 
  กล่าวได้ว่า  ไม่มีผืนแผ่นดินไทยส่วนไหนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะไม่เคยย่างพระบาทไปถึง  ไม่ว่าที่นั้นจะเป็นเขาสูง หรือทุ่งกว้าง ผืนน้ำหรือพื้นราบ ที่โล่งหรือพงป่า  ภูมิประเทศอันน่ารื่นรมย์ หรือดงทาก  ใต้ถุนบ้านผุพังในชนบท หรือกลางดงน้ำเน่าในแหล่งเสื่อมโทรม  หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปปรากฎพระองค์อยู่ ณ ที่ใด สมเด็จพระเทพฯ ก็จะเสด็จฯ ตามไปด้วย ติดพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เคยห่าง

     นอกจากนี้ ยังเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองไปตามลำพัง  จนทังทุกตารางนิ้วของประเทศ  ทั้งพระราชกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการพัฒนาเพื่อสงเคราะห์พสกนิกรในส่วนของพระองค์เอง  ซึ่งเป็นงานที่ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์บั้นปลาย เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยทั้งสิ้น  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ ทรงเป็นพระผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ไปบนเส้นทางสายเดียวกับที่พระราชชนกชนนี เสด็จพระราชดำเนินไป โดยแท้

     น้อยครั้งนัก  ที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะออกไปทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกร และทรงงานพัฒนาในท้องถิ่นทุรกันดารในชนบท  จะไม่มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ติดตามไปด้วย  และในความรู้สึกของบรรดาข้าราชบริพาร ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ต้องตามขบวนเสด็จฯ เพื่อถวายงานนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปรียบเสมือนสัญญลักษณ์แห่งขบวนเสด็จฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉะนั้น