หน้า  1   2  

 
 

     ศูนย์ข้อมูลคลื่นสึนามิระหว่างประเทศ (International Tsunami Information Center-ITIC) ITIC ได้รับรับการสนับสนุนบางส่วนจากคณะกรรมการระหว่างประเทศด้านสมุทรศาสตร์ (Intergovernmental Oceanographic Commission : IOC) เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานและประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิในแปซิฟิก (TWSP) กิจการของ ITIC จะเสริมสร้างให้เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบของคลื่นสึนามิ รวมทั้งการกระจายข่าวเตือนภัยไปสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับภัยของคลื่นสึนามิโดยวิธีกาต่างๆ เช่น จดหมายข่าว กระดานข่าว การจัดโปรแกรมบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ และการจัดทำเว็บไซต์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ นอกจากนี้ ITIC ยังได้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการปรับปรุงระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิ ในระดับประเทศอีกด้วย
 

 
 

        
          ศูนย์เตือนภัยจากคลื่นสึนามิในแถบแปซิฟิก (PTWC) ทำหน้าที่เป็นศูนย์เตือนภัยนานาชาติสำหรับภัยที่เกิดจากคลื่นสึนามิ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกได้ ในปี 1965 การเตือนภัยระหว่างประเทศ ได้กลายเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการเมื่อศูนย์ PTWC ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของ"ระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิในแถบแปซิฟิก" หรือ TWSP การทำงานของ TWSP นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มประสานงานระหว่างประเทศด้านการเตือนภัยสึนามิในแปซิฟิก หรือ ICG/ITSU (The International Coordination Group for the Tsunami Warning System in the Pacific) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการระหว่างประเทศด้านสมุทรศาสตร์ หรือ IOC อีกชั้นหนึ่ง  กลุ่มประสานงานระหว่างประเทศฯ ประกอบด้วยสมาชิกจาก 25 ประเทศ มีหน้าที่ทำให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยจากสึนามิ
          วัตถุประสงค์เบื้องต้นของศูนย์ PTWC คือเพื่อตรวจจับ หาตำแหน่ง และวัดค่าที่เกี่ยวข้องกับการเกิดคลื่นสึนามิในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก และบริเวณใกล้เคียง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ ศูนย์ PTWC จะรับข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินจากสถานีตรวจวัดที่ตั้งอยู่ทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่า 150 สถานี โดยอาศัยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมสำรวจธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (The U.S. Geological Survey) สถาบันวิจัยการเกิดแผ่นดินไหวระหว่างประเทศ (Incorporated Research Institution for Seismology) และ International Deployment of Accelerometers รวมทั้ง GEO-SCOPE ศูนย์เตือนภัยคลื่นสึนามิสำหรับชายฝั่งทะเลตะวันตกและมลรัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา (The U.S.West Coast/Alaska Tsunami Warning Center: WC/ATWC) และหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ซึ่งดูแลสถานีตรวจวัดข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว หากพบว่าแผ่นดินไหวใดมีตำแหน่ง ความลึก ระดับความรุนแรง ที่ตรงกับเงื่อนไขที่จะเกิดสึนามิ ก็จะมีการแจ้งข้อมูลเตือนภัยว่ากำลังจะเกิดภัยสึนามิ การแจ้งเตือนภัยขั้นต้นจะประกาศใช้กับพื้นที่ซึ่งคลื่นสึนามิอาจเข้าถึงภายในสองถึงสามชั่วโมงข้างหน้าเท่านั้น  โดยจะมีการออกประกาศข่าวแก่ชุมชนที่จะเป็นเป้าโดยตรง จะประกาศให้มีการเฝ้าระวังและคอยฟังคำแนะนำที่จะแจ้งต่อไป

ภาพเขียนชื่อ "คลื่น (The Wave) " โดยลูกัส ราวาห์ (Lucas Rawah) แห่งเมืองไอทาเป (Aitape) รำลึกถึงเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ปี 1998 ที่ประเทศปาปัวนิวกินี แผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7.1 ริกเตอร์ ได้ก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มใต้ทะเลส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิเข้าทำลายบ้านเรือนบริเวณชายฝั่งเมืองไอทาเป

หน้า  1   2