น้ำพริกร้อยรส

น้ำพริกสำเร็จ
น้ำพริกกะปิแมงดา
น้ำพริกผักจิ้ม
น้ำพริกแห้ง
น้ำพริกกุ้ง
น้ำพริกแจ่วบอง
น้ำพริกแขก
น้ำพริกคลุกข้าว
น้ำพริกชาวบ้าน
น้ำพริกใส

น้ำพริกกุ้งแห้ง
น้ำพริกเขมร
น้ำพริกมะขามอ่อน
น้ำพริกอร่อย
น้ำพริกกะเหรี่ยง
น้ำพริกอ่อง
น้ำพริกซอย
น้ำพริกเห็ด
น้ำพริกยำใย
น้ำพริกแห้ง(เจ)

น้ำพริกหนำเลี้ยบ
น้ำพริกไข่ต้ม
น้ำพริกตะลิงปิง
น้ำพริแมลงภู่
น้ำพริกแจ่ว
น้ำพริกสุธารส
น้ำพริกกุ้งสด
น้ำพริกปลาร้า
น้ำพริกผักชี
น้ำพริกมะเขือเทศ

น้ำพริกสลัด
น้ำพริกอ่อง
น้ำพริกเมืองระนอง
น้ำพริกพริกไทยอ่อน
น้ำพริกดอกมะขาม
น้ำพริกตะไคร้
น้ำพริกรวมมิตร
น้ำพริกกุ้งปูปลา
น้ำพริกมะดันผัด
น้ำพริกอินโดนิเซีย

น้ำพริกจุ้นจู้ฮวด
น้ำพริกขี้กา
น้ำพริกไก่นึ่ง
น้ำพริกคูนรส
น้ำพริกพม่า
น้ำพริกมะเขือเปราะ
น้ำพริกเนื้อ
น้ำพริกสิงคโปร์
น้ำพริกขนุน
น้ำพริกระกำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา

      ท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา  เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๑๔๓๓  ตรงกับปีขาล บิดาชื่อร้อยโทจร ทับเป็นไท มารดาชื่อนางหวาน ผู้บิดานั้นรับราชการในกองมหาดเล็ก รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ อย่างใกล้ชิดอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านผู้หญิงขจรฯ กำพร้าบิดาลงในเมื่อมีอายุเพียงสิบเดือน สมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้ทรงขอต่อมารดาให้ท่าผู้หญิงขจรฯ เข้ามาอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้เข้าไปเป็นข้าหลวงและพระสหายของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่อายุได้ ๗ ขวบ ทั้งยังทรงมีพระเมตตาให้เรียนหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครั้นเมื่ออายุได้ ๑๓ ปี ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าพิธีโกนจุกกับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้า ตามขนบประเพณีไทยสมัยนั้น  ต่อมาเมื่อพระพันปีหลวงมีพระราชประสงค์จะส่งกุลสตรีไปศึกษาวิชาการช่าง ณ ประเทศญี่ปุ่น ก็ได้ทรงเลือกท่านผู้หญิงขจรฯ ซึ่งขณะนั้นอายุได้ ๑๔ ปี พระราชทานทุนให้ไปเรียนวิชาเขียนภาพ ปักสะดึง และการฝีมือ นับเป็นหญิงไทยรุ่นแรกรวม ๔ คนที่ได้ออกไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น จนอายุได้ ๑๘ ปี ท่านผู้หญิงขจรฯ จึงกลับมารับราชการฉลองพระเดชพระคุณโดยเป็นครุสอนวิชาการฝีมือ ณ โรงเรียนราชินี
     เมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ท่านผู้หญิงขจรฯ ได้เข้าพิธีสมรสกับหลวงอภิบาลบุริมศักดิ์ (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา ต่อมาเป็นพระยาภะรตราชา) โดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงสรวมมงคลและประทานน้ำสังข์ ท่านผู้หญิงขจรฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของภริยาที่ดีโดยครบถ้วนตลอดมา บำเพ็ญตนในทางที่ดีงาม สนับสนุนส่งเสริมและเป็นกำลังของสามีในทุกหน้าที่ของท่าน เมื่อพระยาภะรตราชาไปรับราชการเป็นผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ท่านผู้หญิงขจรฯ ก็ได้ให้ความอบอุ่นเป็นกันเองแก่บรรดาคนไทยที่ไกลบ้าน จนเป็นที่รักใครนับถือโดยทั่วไป  เมื่อสามีกลับมาเป็นผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธ ท่านผู้หญิงขจร ก็รับดูแลสวัสดิการของนักเรียน ดูแลตกแต่งสถานที่ด้วยพื้นฐานวิชาศิลปะที่ท่านได้เล่าเรียนมา ทำให้โรงเรียนวชิราวุธซึ่งทรุดโทรมลงเต็มทีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง กลับมีชีวิตแจ่มใสงดงามเป็นสง่าแก่ผู้พบเห็นขึ้นอีกวาระหนึ่ง ในด้านสังคมสงเคราะห์ท่านผู้หญิงขจรฯ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ด้วยตามความเหมาะสมเสมอมา เช่น เป็นอาสากาชาด เป็นกรรมการสมาคมไทย-ญี่ปุ่น อยู่หลายสมัย ร่วมในคณะบำเพ็ญประโยชน์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมในการบำเพ็ญกุศลประโยชน์ในกิจการแห่งพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงสถาบันต่างๆ เพื่อความยั่งยืนถาวรแห่งศาสนาและสังคมไทยที่ดีงาม ในด้านความจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์นั้น ท่านผู้หญิงขจรฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ใกล้จิตใจของท่านเป็นที่สุดตลอดชีวิตของท่าน  เมื่อท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นสายสะพายนั้นครั้งหนึ่ง  เมื่อท่านได้เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสอายุครบ ๙๖ ปี อีกครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณ ๒ เดือนก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรมนั้น เป็นวาระสุดท้ายที่ยังความปลาบปลื้มอบอุ่นใจให้แก่ท่านในพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่สุด
     ในด้านครอบครัว นอกจากหน้าที่ของศรีภริยาที่ดีงามแล้ว ท่านเป็นมารดาที่ประเสริฐ ท่านให้ความรัก ความห่วงใย การอบรมดูแลอย่างใกล้ชิดสนิทสนม ให้การศึกษาอย่างดีที่สุด ให้การสั่งสอนให้ลูกอยู่ในคุณงามความดีในทุกวิถีทาง ทำให้ชีวิตของลูกทุกคนประสบความสำเร็จภายใต้คุณธรรมด้วยดีทุกคน ลูกที่ยังมีชีวิตให้ท่านชื่นชมมาจวบจนวาระสุดท้ายของท่านผู้หญิงขจรฯ คือ
     - ดร.กัลย์ อิศรเสนา  ณ  อยุธยา
     - นายอายุส  อิศรเสนา  ณ อยุธยา
     - นางสุคนธา โบเยอร์
     - ท่านผู้หญิง ดร. ทัศนีย์ บุญยคุปต์
ท่านผู้หญิงขจรภะรตราชาถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๙

เมนูน้ำพริก    กลับหน้าหลัก  
 

 

 

 

น้ำพริกร้อยรส

น้ำพริกสามเกลอ
น้ำพริกมะเขือพวง
น้ำพริกเต้าเจี้ยวขาว
น้ำพริกไข่ปู
น้ำพริกปลาช่อน
น้ำพริกไข่มด
น้ำพริกสามรส
นำพริกปักษ์ใต้
น้ำพริกลงเรือ
น้ำพริกกุ้งเต้น

น้ำพริกกุ้งเต้น
น้ำพริกผักจิ้ม
น้ำพริกเขียวขจี
น้ำพริกส้มมะขาม
น้ำพริกปูเค็ม
น้ำพริกเลิศรส
น้ำพริกมอญ
น้ำพริกเครื่อง
น้ำพริกเผา
น้ำพริกกะปิหวานทรงเครื่อง

น้ำพริกปลากรอบ
น้ำชุบ
น้ำพริกผัด
น้ำพริกมะเขือ
น้ำพริกเขมร
น้ำพริกปลากุเลาปรุง
น้ำพริกไพรน้ำพริกตาแดง
น้ำพริกกุ้งจ่อม
น้ำพริกถั่วโอชารส
น้ำพริกก้อย

น้ำพริกบูดู
น้ำพริกไข่เค็ม
น้ำพริกปลาสลาด
น้ำพริกไข่เจียว
น้ำพริกมันกุ้ง
น้ำพริกลำปาง
น้ำพริกถั่ว
น้ำพริกรจนา
น้ำพริกผักชี
น้ำพริกหนุ่ม

น้ำพริกกล้วยดิบ
น้ำพริกป่นปลาทู
น้ำพริกเทวดา
น้ำพริกป่า
น้ำพริกปูรังสิต
น้ำพริกเกาะบาหลี
น้ำพริกปลาดุก
น้ำพริกเต้าเจี้ยว
น้ำพริกโจร
น้ำพริกปลาย่าง