คำนำ I ประวัติความเป็นมา I ป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี I พันธุ์ไม้ที่ปลูก I คุณภาพดิน I คุณภาพน้ำ I ชนิดของสัตว์ I สาหร่ายและหญ้าทะเล

 
  คำนำ :

          ป่าชายเลน เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งที่มีคุณค่าอย่างมหาศาล ประกอบด้วย พันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย หอยแครง หมอยแมลงภู่ ปลากะพง ปลากระบอก ปลาเก๋า ฯลฯ เป็นแหล่งวางไข่ หาอาหาร หลบภัย และการเจริญเติบโตของสัตว์เหล่านี้ ในด้านนิเวศวิทยา ป่าชายเลนนับว่าเป็นป่าที่มีความสำคัญสูงที่สุด เพราะเป็นปราการด่านแรกระหว่างบกกับทะเล ที่จะช่วยดักตะกอนและกลั่นกรองมลพิษบนบก ไม่ให้ไหลลงไปสร้างความเสื่อมโทรมให้กับชายฝั่งทะเล เป็นเสมือนกำแพงป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเลจากกระแสคลื่นและลมทะเล ที่กล่าวมานี้ เป็นคุณประโยชน์ของป่าชายเลนที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทำให้ป่าชายเลนได้ถูกละเลย และมองข้ามความสำคัญตลอดมา
          "สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม"  เป็นการศึกษาวิจัยเบื้อต้น เป็นการนำเสมอผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของสวนป่าชายเลนที่ได้ปลูกขึ้นใหม่ บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมปลูกต้นโกงกางไว้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2537 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการศึกษาถึงผลของการปลูกป่าชายเลนต่อระบบนิเวศวิทยา และติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในด้านนิเวศวิทยาของสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ในบริเวณดังกล่าว ในอนาคตต่อไปอีกด้วย ด้วยหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปลูกสวนป่าชายเลนในพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันต่อไป

   
แนวคลองห้วยใหญ่ที่เชื่อมโยงระหว่าง
ป่าต้นน้ำและป่าชายเลน

ในสภาพป่าเลนที่อุดมสมบูรณ์ ชาวประมงจะได้รับ
ผลประโยชน์จากสัตว์น้ำและเรือประมงจะสามารถ
จอดหลบพายุในช่วงฤดูมรสุม
 
...................  
ที่มาของข้อมูล : หนังสือสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม (เล่ม 1 การศึกษาวิจัยเบื้องต้น)จัดทำโดย สำนักงาน กปร.  

 

ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. สวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.
โทร. 02-2821850, 02-2820665  หรือ  Email :
bio_club@rspg.org