คำนำ I ประวัติความเป็นมา I ป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี I พันธุ์ไม้ที่ปลูก I คุณภาพดิน I คุณภาพน้ำ I ชนิดของสัตว์ I สาหร่ายและหญ้าทะเล

 
  สาหร่ายและหญ้าทะเล :

        บริเวณป่าชายเลนตามธรรมชาติเป็นแหล่งที่มีสาหร่ายและหญ้าทะเลหลายชนิดขึ้นอยู่ทั้งที่ผิวดิน บนลำต้น และรากของต้นแสมและโกงกาง  บริเวณที่ทำการศึกษาเป็นแอ่งน้ำขัง ไม่มี่น้ำขึ้นลงตามธรรมชาติ ในช่วงที่ทำการศึกษาน้ำมีความเค็มมาก ระหว่าง 0 - 3 ppt จึงพบสาหร่ายและหญ้าทะเลน้อย สาหร่ายและหญ้าทะเลที่พบเป็นพวกที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเค็มได้ในช่วงกว้าง จึงขึ้นได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม

    

   
   

 

 

 
   
   

        

   
   

 

 

         

   
   

 

 

         

 
...................  
ที่มาของข้อมูล : หนังสือสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม (เล่ม 1 การศึกษาวิจัยเบื้องต้น)จัดทำโดย สำนักงาน กปร.  

 

ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. สวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.
โทร. 02-2821850, 02-2820665  หรือ  Email :
bio_club@rspg.org